ห้องสมุดโรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
OBEC Library Automation System

กรุณาลงชื่อเข้าใช้ เมนูด้านซ้ายมือ

ระบบงานคำอธิบาย
งานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด
(Cataloging Module)ใช้งานแถบเมนูเพื่อจัดการงานวิเคราะห์ทรัพยากรห้องสมุด
 • การสืบค้นรายการบรรณานุกรม
 • การสร้างบรรณานุกรมใหม่
 • การลบบรรณานุกรม
 • การสืบค้นผ่าน Z39.50
 • การควบคุมรายการหลักฐาน (Authority Control)
 • การนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรม
งานบริการยืม-คืน
(Circulation Module)

ใช้งานแถบเมนูเพื่อจัดการงานบริการยืม-คืน
 • การยืมทรัพยากรห้องสมุด
 • การคืนทรัพยากรห้องสมุด
 • การเพิ่มสมาชิกใหม่
 • การนำเข้าข้อมูลสมาชิก
งานสถิติและรายงาน
(Statistics & Reporting Module)ใช้งานแถบเมนูเพื่อจัดการงานสถิติและรายงาน
 • รายงานทะเบียนทรัพยากรห้องสมุด
 • รายงานการยืม-คืน
 • รายงานสถิติห้องสมุด
งานสนับสนุน
(Supporting Module)

ใช้เมนูสำหรับงานพิมพ์ต่างๆ
 • การพิมพ์บัตรสมาชิก
 • การพิมพ์เลขทะเบียนหนังสือ (บาร์โค้ด)
 • การพิมพ์เลขเรียกหนังสือ
 • การพิมพ์เลขทะเบียนและเลขเรียกหนังสือ
งานจัดการและบริหารระบบ
(System Administration Module)

ใช้งานแถบเมนูเพื่อจัดการระบบงานจัดการและบริหารระบบ
 • การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
 • การตั้งค่าห้องสมุด
 • การกำหนดเขตข้อมูลสมาชิก
 • การกำหนดประเภทสมาชิก
 • การกำหนดประเภททรัพยากรห้องสมุด
 • การกำหนดหมวดหมู่การจัดเก็บ
 • การกำหนดระเบียบการยืม-คืน
 • การตั้งค่าการสืบค้นผ่าน Z39.50
 • การเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน Z39.50
 • การนำเข้า/ส่งออกข้อมูล
การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
(Online Public Access Cataloging Module)ใช้งานแถบเมนูเพื่อสืบค้นทรัพยากรห้องสมุดทั้งภายในห้องสมุดและห้องสมุดอื่นๆ
 • การสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด แบ่งออกเป็น 2 แบบ
  การสืบค้นแบบง่าย (Basic Search)
  และการสืบค้นแบบขั้นสูง (Advanced Search)
 • การสืบค้นผ่าน Z39.50
 • การใช้งานสำหรับสมาชิก


ปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมโดย
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในความร่วมมือของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง